Scalable Vector Graphics (SVG)

Định nghĩa Scalable Vector Graphics (SVG) là gì?

Scalable Vector Graphics (SVG)Scalable Vector Graphics (SVG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scalable Vector Graphics (SVG) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

SVG (SVG) là một ngôn ngữ đồ họa dựa trên văn bản để minh họa hình ảnh với văn bản, hình dạng vector và raster đồ họa nhúng. file SVG có trọng lượng nhẹ và hiện đồ họa đỉnh cao trong in ấn, trên Web và trên các thiết bị cầm tay nguồn lực hạn chế. Bên cạnh đó, SVG hỗ trợ hình ảnh động và kịch bản. Kết quả là, nó là lý tưởng cho, đồ họa tương tác và cá nhân hoá dựa trên dữ liệu. Các SVG là một đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn mở rằng World Wide Web Consortium (W3C) đã được phát triển từ năm 1999.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SVG thường được sử dụng để mô tả đồ họa vector-based, chủ yếu là cho Internet. Vector hình ảnh được phát triển sử dụng các lệnh dựa trên văn bản định dạng để tuân theo thông số kỹ thuật XML. Trái ngược với GIF và JPEG hình ảnh, được bitmap và không thể mở rộng, kích thước của hình ảnh SVG có thể được điều chỉnh theo kích thước của cửa sổ để hiển thị hình ảnh. SVG là khuyến cáo của W3C.

What is the Scalable Vector Graphics (SVG)? – Definition

Scalable vector graphics (SVG) is a text-based graphics language that illustrates images with text, vector shapes and embedded raster graphics. SVG files are lightweight and present top-notch graphics in print, on the Web and on resource-constrained handheld devices. In addition, SVG supports animation and scripting. As a result, it is ideally suited for data-driven, interactive and personalized graphics. The SVG is an open standard specification that the World Wide Web Consortium (W3C) has been developing since 1999.

Understanding the Scalable Vector Graphics (SVG)

SVG is commonly used to describe vector-based graphics, mainly for the Internet. Vector images are developed using text-based commands formatted to abide by XML specifications. As opposed to GIF and JPEG images, which are bitmapped and non-scalable, the size of SVG images can be adjusted to the size of the window for displaying the image. SVG is recommended by W3C.

Thuật ngữ liên quan

  • Extensible Stylesheet Language (XSL)
  • Vector Graphic
  • Vector Graphics Rendering
  • World Wide Web Consortium (W3C)
  • Text Editor
  • Indexing
  • Web Browser
  • Computer Graphics Metafile (CGM)
  • Multisync Monitor
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm