Search Engine Rank (Search Rank)

Định nghĩa Search Engine Rank (Search Rank) là gì?

Search Engine Rank (Search Rank)Search Engine Rank (Tìm kiếm Xếp hạng). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Search Engine Rank (Search Rank) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tìm thứ hạng công cụ (tìm kiếm rank) đề cập đến vị trí của một trang web cụ thể giữ trong các kết quả cho một truy vấn cụ thể. Có thể có nhiều trang kết quả tùy thuộc vào truy vấn, vì vậy thứ hạng tìm kiếm liên quan đến các trang cụ thể mà trên đó một trang web nào đó xuất hiện cũng như vị thế của mình trên trang đó. Các trang web muốn trang của mình để có một thứ hạng tìm kiếm cao cho một truy vấn có liên quan, lý tưởng vị trí hàng đầu trên trang đầu tiên của kết quả.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Về mặt lý thuyết, hầu hết các trang web có liên quan sẽ được trên trang đầu tiên của kết quả theo thứ tự giảm dần, với xuất hiện những phù hợp nhất đầu tiên, tiếp theo là trang ngày càng ít liên quan. Ít trang web có liên quan sẽ được chuyển xuống thứ hai, thứ tư, thứ tám hoặc 80 trang kết quả. Nhiều yếu tố chơi vào thứ hạng tìm kiếm của một trang web nào đó, bao gồm cả sự tươi mát của nội dung, độ tin cậy của trang web, siêu dữ liệu của trang và vân vân. Đề cập cụ thể đến công cụ tìm kiếm của Google, thứ hạng tìm kiếm và PageRank là hai khái niệm khác nhau, mặc dù một PageRank cao sẽ giúp các trang web có được một thứ hạng tìm kiếm cao hơn.

What is the Search Engine Rank (Search Rank)? – Definition

Search engine rank (search rank) refers to the position a particular Web page holds in the results for a specific query. There may be many pages of results depending on the query, so the search rank refers to the specific page on which a given Web page appears as well as its position on that page. Websites want their pages to have a high search rank for a relevant query, ideally the top position on the first page of results.

Understanding the Search Engine Rank (Search Rank)

Theoretically, the most relevant Web pages will be on the first page of results in descending order, with the most relevant appearing first, followed by increasingly less relevant pages. Less relevant Web pages will be relegated to the second, fourth, eighth or 80th page of results. Many factors play into the search rank of a given Web page, including the freshness of the content, the trustworthiness of the site, the page’s metadata and so on. Referring specifically to Google’s search engine, the search rank and the PageRank are two distinct concepts, although a high PageRank will help sites get to a higher search rank.

Thuật ngữ liên quan

  • Search Engine Optimization (SEO)
  • White Hat Search Engine Optimization (White Hat SEO)
  • Black Hat Search Engine Optimization (Black Hat SEO)
  • PageRank
  • Natural Search
  • Google
  • Metadata
  • Acronym Expansion
  • Koobface
  • Activex Control

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm