Service Advertising Protocol (SAP)

Định nghĩa Service Advertising Protocol (SAP) là gì?

Service Advertising Protocol (SAP)Dịch vụ Quảng cáo Protocol (SAP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Service Advertising Protocol (SAP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dịch vụ Quảng cáo Protocol (SAP) là một tự động trao đổi gói internetwork (IPX) thành phần giao thức để thêm và xóa các dịch vụ. Nó là chủ yếu được thực hiện bởi người quản trị hệ thống và phát triển ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khi khởi động, máy chủ điều hành hệ thống (OS) Dịch vụ phát sóng SAP để tất cả các mạng IPX thông qua đại lý của SAP. Trong shutdown, SAP giao dịch vụ không có sẵn. Sau đó, mỗi đại lý SAP áp dụng dữ liệu và thay đổi dịch vụ để bảo trì máy chủ bảng thông tin.

What is the Service Advertising Protocol (SAP)? – Definition

Service Advertising Protocol (SAP) is an automated internetwork packet exchange (IPX) protocol component for adding and removing services. It is mostly implemented by system administrators and application developers.

Understanding the Service Advertising Protocol (SAP)

At startup, server operating systems (OS) broadcast SAP services to all IPX networks through SAP agents. During shutdown, SAP communicates service unavailability. Then, each SAP agent applies data and service changes for server information table maintenance.

Thuật ngữ liên quan

  • Internetwork Packet Exchange (IPX)
  • Gateway
  • Message Class
  • Infotype
  • Free
  • Refresh (in SAP)
  • Watchpoint
  • Hotspot
  • Intermediate Document (IDoc)
  • SPAU

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm