Shipped on board bill of lading (B/L)

Định nghĩa Shipped on board bill of lading (B/L) là gì?

Shipped on board bill of lading (B/L)Vận chuyển trên hóa đơn ban vận (B / L). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Shipped on board bill of lading (B/L) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

B / L mà xác nhận rằng hàng hoá quy định đã được nhận để tình trạng tốt và từ người gửi hàng có tên (người gửi hàng), và đã được thực hiện trên chiếc tàu tên (tàu) vào ngày nêu. Các ngân hàng tài trợ cho một lô hàng yêu cầu loại B / L và không phải là một nhận cho hóa đơn lô hàng vận chuyển. Còn được gọi là onboard vận đơn.

Definition – What does Shipped on board bill of lading (B/L) mean

B/L which certifies that the specified goods have been received in apparent good order and condition from the named shipper (consignor), and have been taken aboard the named ship (vessel) on the stated date. Banks funding a shipment require this type of B/L and not a received for shipment bill of lading. Also called onboard bill of lading.

Source: ? Business Dictionary