Skyscraper Ad

Định nghĩa Skyscraper Ad là gì?

Skyscraper AdNhà chọc trời rao vặt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Skyscraper Ad – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một quảng cáo nhà chọc trời là một loại đặc biệt của quảng cáo kỹ thuật số với các thông số kích thước cụ thể, được sử dụng như một phần của việc tiếp thị hình ảnh tổng thể trên một trang web hoặc trang web. Loại quảng cáo này có thể được tạo ra bằng nhiều cách khác nhau, và nó được phân biệt bởi kích thước và hình dạng của nó khi nó được nhìn thấy trực tuyến, hoặc trên một màn hình thông thường hoặc thông qua một thiết bị di động, trên một trang web với một thiết kế đáp ứng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một số phương diện, quảng cáo nhà chọc trời là trái ngược với một quảng cáo banner, đó là rộng hơn đáng kể so với nó là cao và thường đạt trên toàn bộ render trang Web. Ngược lại, một quảng cáo tòa nhà chọc trời cao và mỏng, thường được người dùng xem di chuyển lên xuống, và ngồi ở phía bên trái hoặc bên phải của các yếu tố trang Web khác. quảng cáo nhà chọc trời thường được cấu tạo bằng hai kích thước thông thường: rộng 120 pixel x 600 pixel cao, hoặc rộng 160 pixel x 600 pixel cao.

What is the Skyscraper Ad? – Definition

A skyscraper ad is a particular kind of digital advertisement with specific size parameters, which is used as part of the overall visual marketing on a Web page or website. This kind of ad can be created in many different ways, and it is distinguished by its size and shape as it is seen online, either on a conventional screen or via a mobile device, on a site with a responsive design.

Understanding the Skyscraper Ad

In some ways, the skyscraper ad is the opposite of a banner ad, which is considerably wider than it is tall and often reaches across the entire rendered Web page. By contrast, a skyscraper ad is tall and thin, often viewed by a user scrolling up and down, and sits on the left or right side of other Web page elements. Skyscraper ads are typically composed in two conventional sizes: 120 pixels wide by 600 pixels high, or 160 pixels wide by 600 pixels high.

Thuật ngữ liên quan

  • Trick Banner
  • Online Advertising
  • Online Advertisement
  • HTML5
  • Image Spam
  • Nuker
  • Second-Level Domain (SLD)
  • Flow Control
  • Performance Testing
  • Service Level Agreement (SLA)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm