Enterprise Storage

Định nghĩa Enterprise Storage là gì?

Enterprise StorageLưu trữ doanh nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Storage – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Enterprise Storage? – Definition

Understanding the Enterprise Storage

Thuật ngữ liên quan

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Enterprise Class
  • Enterprise Data Warehouse
  • Big Data
  • Disaster Recovery Plan (DRP)
  • Non-Relational Database
  • Vertical Cloud
  • Hash Partitioning
  • Batch Job
  • Backup Window

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm