SMS Gateway

Định nghĩa SMS Gateway là gì?

SMS GatewaySMS gateway. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SMS Gateway – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) gateway là một cơ chế mà nhờ đó tin nhắn SMS được gửi và nhận. SMS gateway tạo điều kiện và quy trình gửi tin nhắn văn bản tinh giản cho các tổ chức, và thường sẽ làm một số việc chuyển đổi sang các định dạng khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các nhà phát triển có hai lựa chọn khi thực hiện gửi tin nhắn SMS ứng dụng, như sau:

What is the SMS Gateway? – Definition

Short Message Service (SMS) gateway is a mechanism by which SMS messages are sent and received. SMS gateways facilitate and streamline text messaging processes for organizations, and will often do some of the conversion to different formats.

Understanding the SMS Gateway

Developers have two options when implementing SMS messaging applications, as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Short Message Service Center (SMSC)
  • Gateway
  • Mobile Phone
  • File Format
  • Text Messaging
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Access
  • Read-only
  • Bak File

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm