Squeeze Page

Định nghĩa Squeeze Page là gì?

Squeeze PageBóp trang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Squeeze Page – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một trang squeeze là một loại trang đích trong thiết kế Web, nơi mà các mục tiêu tổng thể là để gợi ra opt-in thông tin, chẳng hạn như địa chỉ email, từ người dùng. Đây là loại trang thường được bao gồm trong một lớn hơn chiến lược thiết kế web cho một trang web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bởi vì mục tiêu là khá thách thức, việc thiết kế một trang squeeze liên quan đến rất nhiều công việc. Một chiến thuật tổng thể là bỏ đói trang cho các siêu liên kết và các tùy chọn. Các trang squeeze có thể có rất nhiều đồ họa ấn tượng, nhưng nội dung rất ít và rất ít hoặc không có tùy chọn sử dụng khác ngoài việc nộp một email hoặc mảnh khác của thông tin nhận dạng. Sau đó, như một sự khuyến khích thu hút, nhiều nhà thiết kế bằng cách nào đó kết hợp trình xe email với một số loại tài nguyên dữ liệu, chẳng hạn như một e-book, giấy trắng hoặc cung cấp hữu ích hoặc mong muốn khác.

What is the Squeeze Page? – Definition

A squeeze page is a type of landing page in Web design, where the overall goal is to elicit opt-in information, such as an email address, from users. This type of page is often included in a greater Web design strategy for a site.

Understanding the Squeeze Page

Because the objective is fairly challenging, the design of a squeeze page involves a lot of work. One overall tactic is to starve the page for hyperlinks and options. The squeeze page may have a lot of impressive graphics, but very little content and few or no user options other than the submission of an email or other piece of identifying information. Then, as an attracting incentive, many designers somehow associate the email submission vehicle with some sort of data resource, such as an e-book, white paper or other useful or desirable offer.

Thuật ngữ liên quan

  • Web Design
  • Web Browser
  • Landing Page
  • Visual Basic Script (VBScript)
  • Java
  • Spam
  • Turbo Pascal
  • Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  • Dynamic HyperText Markup Language (DHTML)
  • Prototype-Based Programming

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm