Stacking height

Định nghĩa Stacking height là gì?

Stacking heightChiều cao xếp chồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stacking height – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chiều cao tối đa mà hộp, thùng chứa, hoặc pallet có thể được xếp chồng lên nhau một cách an toàn. Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng chiều cao này. Ví dụ, pallet nặng có thể cho phép chiều cao xếp chồng lớn hơn pallet gỗ thông giá rẻ. hộp không palletized có thể có một chiều cao xếp chồng thấp hơn. Vượt quá chiều cao xếp chồng đề nghị cho một tải nhất định có thể gây lật, thay đổi, nghiền, hoặc nguy hiểm khác cho các sản phẩm và xử lý.

Definition – What does Stacking height mean

The maximum height that boxes, containers, or pallets can be safely stacked. There are many factors that can affect this height. For example, heavy duty pallets might allow greater stacking heights than cheap pine pallets. Non-palletized boxes might have a lower stacking height. Exceeding the recommended stacking height for a given load may cause tipping, shifting, crushing, or other hazards to the product and to handlers.

Source: ? Business Dictionary