Stand-alone cost method

Định nghĩa Stand-alone cost method là gì?

Stand-alone cost methodPhương pháp chi phí độc lập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stand-alone cost method – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc đo bao nhiêu chi phí có liên quan đến quá trình sản xuất trong mối quan hệ với bao nhiêu đơn vị được sản xuất.

Definition – What does Stand-alone cost method mean

The measurement of how much costs are involved in the production process in relationship to how many units are produced.

Source: ? Business Dictionary