Pandas

Định nghĩa Pandas là gì?

PandasGấu trúc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pandas – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Gấu trúc là một bộ thư viện cho các ngôn ngữ lập trình Python có thể giúp thao tác bảng dữ liệu hoặc nhiệm vụ trọng tâm khác trong loại môi trường lập trình hướng đối tượng. Gấu trúc có thể hữu ích trong việc thiết kế học tập nhất định máy và các dự án mạng thần kinh hoặc những đổi mới lớn khác, nơi mà ngôn ngữ lập trình Python đóng một vai trò.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tác vụ thông thường chủ yếu do Pandas bao gồm chuyển đổi một danh sách Python, từ điển hoặc mảng đến một khung dữ liệu Pandas, cũng như sử dụng các file cơ sở dữ liệu liên quan đến một JSON hoặc tệp CSV web.

What is the Pandas? – Definition

Pandas is a library kit for the Python programming language that can help manipulate data tables or other key tasks in this type of object-oriented programming environment. Pandas may be useful in the design of certain machine learning and neural network projects or other major innovations where the Python programming language plays a role.

Understanding the Pandas

Major common tasks attributed to Pandas include converting a Python list, dictionary or array to a Pandas data frame, as well as utilizing database files linked to a JSON or CSV web file.

  DATY File

Thuật ngữ liên quan

  • Python
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Database (DB)
  • JavaScript Object Notation (JSON)
  • Comma-Separated Values File (CSV)
  • Structured Query Language (SQL)
  • Data Cleansing
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm