Street name

Định nghĩa Street name là gì?

Street nameTên đường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Street name – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tên đăng ký của chủ sở hữu của chứng khoán đó, trên thực tế, là tên của một nhà môi giới, ngân hàng đầu tư, hoặc của bên thứ ba khác đại diện cho chủ sở hữu thực tế. Sự sắp xếp này tạo điều kiện cho việc mua bán sự an toàn mà không cần sự tham gia vật lý của chủ sở hữu thực tế.

Definition – What does Street name mean

Registered name of a security’s owner which, in fact, is the name of a brokerage house, investment bank, or other third party acting on behalf of the actual owner. This arrangement facilitates the trading of the security without the physical involvement of the actual owner.

Source: ? Business Dictionary