Superconductor

Định nghĩa Superconductor là gì?

SuperconductorSuperconductor. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Superconductor – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một siêu dẫn là bất kỳ tài liệu có thể dẫn điện không có sức đề kháng. Trong hầu hết các trường hợp, các vật liệu như nguyên tố kim loại hoặc các hợp chất cung cấp một số kháng ở nhiệt độ phòng, nhưng cung cấp sức đề kháng kém ở nhiệt độ gọi là nhiệt độ tới hạn của nó. Việc vận chuyển electron từ một nguyên tử khác thường được thực hiện bởi những vật liệu nhất định sau khi đạt được nhiệt độ tới hạn, vì vậy làm cho tính siêu dẫn vật chất. Siêu dẫn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như khoa học y tế và chụp cộng hưởng từ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hầu hết các vật liệu cần phải được trong rất trạng thái năng lượng thấp để được siêu dẫn. Nghiên cứu hiện đại là tập trung vào phát triển các hợp chất mà có thể là siêu dẫn ở nhiệt độ cao. Có hai loại chất siêu dẫn: loại I và loại II. Một loại I siêu dẫn bao gồm các yếu tố dẫn truyền thống mà có một nhiệt độ tới hạn khác nhau, từ 0.000325 K đến 7,8 K ở áp suất tiêu chuẩn. Một số chất siêu dẫn loại I cần áp suất cao để đạt đến trạng thái siêu dẫn. Thủy ngân, chì, lưu huỳnh và nhôm là một số ví dụ về các chất siêu dẫn loại-I.

What is the Superconductor? – Definition

A superconductor is any material that can conduct electricity with no resistance. In most cases, materials such as metallic elements or compounds offer some resistance at room temperature, but offer less resistance at a temperature known as its critical temperature. The transport of electrons from one atom to another is often done by these certain materials after achieving the critical temperature, thus making the material superconductive. Superconductors are used in many fields such as medical science and magnetic resonance imaging.

Understanding the Superconductor

Most materials need to be in very low-energy state to be superconductive. Modern research is focused on developing compounds which could be superconductive at high temperatures. There are two categories of superconductors: type I and type II. A type-I superconductor is comprised of traditional conductive elements that have a critical temperature ranging from 0.000325 K to 7.8 K at standard pressure. Some type-I superconductors need high pressure to reach the superconductive state. Mercury, lead, sulfur and aluminum are some examples of type-I superconductors.

Thuật ngữ liên quan

  • Static Electricity
  • Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)
  • Semiconductor
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage
  • Internet Radio Appliance

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm