Surface-Mount Technology (SMT)

Định nghĩa Surface-Mount Technology (SMT) là gì?

Surface-Mount Technology (SMT)Surface-Mount Technology (SMT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Surface-Mount Technology (SMT) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bề mặt gắn kết công nghệ (SMT) là một thuật ngữ cho một phong cách khá hiện đại của thiết kế in bảng mạch. Trong SMT, thay vì đặt dây dẫn vào lỗ khoan trong bảng mạch, linh kiện và các yếu tố được gắn trực tiếp lên bề mặt của hội đồng quản trị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công nghệ dán bề mặt thay thế “công nghệ thông qua lỗ”, trong đó các thành phần được gắn bằng cách liên kết lên “dẫn” đưa vào lỗ bảng mạch để miếng đệm ở phía đối diện của hội đồng quản trị. Thông qua lỗ công nghệ được sử dụng trong suốt những năm 1950 và vào năm 1980 cho đến khi SMT bắt đầu trở nên phổ biến. Một số ưu điểm của SMT bao gồm khả năng để tạo ra các thành phần nhỏ hơn, mật độ thành phần cao hơn và hiệu quả hơn trong việc lắp ráp, vì lỗ ít cần phải được khoan trong bảng mạch. SMT cũng cung cấp trình bày rõ hơn về cấu trúc của bảng mạch, cho phép kiểm tra dễ dàng của các vị trí của các thành phần, vì họ là bề mặt gắn kết chứ không phải kết nối với các lỗ hàn.

What is the Surface-Mount Technology (SMT)? – Definition

Surface-mount technology (SMT) is a term for a relatively modern style of printed circuit board design. In SMT, instead of putting wire leads into holes drilled in the circuit board, components and elements are mounted directly onto the surface of the board.

Understanding the Surface-Mount Technology (SMT)

Surface-mount technology replaces the “through-hole technology,” wherein components are mounted by linking up “leads” inserted into circuit board holes to pads on the opposite side of the board. Through-hole technology was used throughout the 1950s and into the 1980s until SMT started gaining popularity. Some advantages of SMT include the ability to create smaller components, higher component density and greater efficiency in assembly, since fewer holes need to be drilled in the circuit board. SMT also provides better presentation of the structure of circuit boards, which allows easy examination of the placement of components because they are surface mounted rather than connected to the soldered holes.

Thuật ngữ liên quan

  • Surface-Mount Device (SMD)
  • Printed Circuit Board (PCB)
  • Circuit Board
  • Motherboard
  • Chip-On-Board (COB)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm