Symantec Ghost AI-Builder

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Symantec Ghost AI-Builder – NA

Phần mềm Symantec Ghost AI-Builder

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Symantec Ghost AI-Builder là phần mềm gì?

Symantec Ghost AI-Builder là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Symantec Ghost AI-Builder là Version NA (cập nhật NA)

Symantec Ghost AI-Builder ngay lập tức xây dựng một gói ứng dụng bao gồm một chương trình bằng cách chụp ảnh của máy tính trước khi chương trình ứng dụng được cài đặt. Sau đó, nó quan sát những thay đổi do quá trình cài đặt. Ma so sánh sự khác nhau giữa trạng thái của máy tính và ảnh chụp tự động sau khi chương trình đã được cài đặt. Sau đó, nó sẽ tạo ra một file .exe đó sẽ lặp lại những khác biệt khi chương trình được chạy. gói ứng dụng nó là file .exe. Symantec không hỗ trợ việc sản xuất các gói AI mà đến từ các gói dịch vụ của Microsoft. Có những tập tin Microsoft mà đang được sử dụng và một số tập tin lưu trữ được bảo vệ mà không thể được thay thế bằng Ghost.

What is Symantec Ghost AI-Builder?

Symantec Ghost AI-Builder instantly builds an application package consisting of a program by taking a picture of the computer before the application program is installed. Afterwards, it observes the changes made by the installation. Ghost compares the differences between the state of the computer and the snapshot automatically after the program has been installed. Afterwards, it will create an .exe file which will duplicate these differences when the program is run. It application package is the .exe file. Symantec does not support the production of AI packages which come from Microsoft service packs. There are Microsoft files which are in use and some protected storage files which cannot be replaced by Ghost.

Các loại file được mở bởi Symantec Ghost AI-Builder

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Symantec Ghost AI-Builder có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AIC

Download Symantec Ghost AI-Builder

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg