Task description

Định nghĩa Task description là gì?

Task descriptionMô tả công việc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Task description – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tuyên bố chi tiết của công việc mà đi kèm với một trật tự công việc trong hợp đồng xây dựng.

Definition – What does Task description mean

Detailed statement of work that accompanies a task order in construction contracts.

Source: ? Business Dictionary