TPU File

? Cách mở file .TPU? Những phần mềm mở file .TPU và sửa file lỗi. Convert N/A TPU file sang định dạng khác.

.TPU File Extension

   

File name TPU File
File Type Turbo Pascal Unit
Nhà phát triển Borland
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .TPU là file gì?

TPU là Developer Files – Turbo Pascal Unit, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Borland.

tập tin chương trình biên dịch tạo ra với phiên bản Turbo Pascal 6 và trước đó; xây dựng từ một tập tin mã nguồn Pascal (.PAS) có chứa mã viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal; tạo ra khi trình biên dịch Turbo Pascal được chạy.

What is a TPU file?

Compiled program file created with Turbo Pascal versions 6 and earlier; built from a Pascal source code (.PAS) file that contains code written in the Pascal programming language; created when the Turbo Pascal compiler is run.

Cách mở .TPU file

Để mở file .TPU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TPU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TPU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TPU do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • DISC DESIGNER
  • DISC DESIGNER

Chuyển đổi file .TPU

File .TPU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.