Traceability

Định nghĩa Traceability là gì?

TraceabilityTruy xuất nguồn gốc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Traceability – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Kế toán: Khả năng theo dõi một phần cụ thể của thông tin tài chính bằng các phương tiện của dữ liệu được ghi hoặc đường mòn kiểm toán.

Definition – What does Traceability mean

1. Accounting: Ability to track a specific piece of financial information by means of recorded data or audit trail.

Source: ? Business Dictionary