Trade in allowance

Trade in allowance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade pact

Trade pact là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade liberalization

Trade liberalization là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade payable

Trade payable là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer pricing

Transfer pricing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer of technology

Transfer of technology là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer of training

Transfer of training là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer project

Transfer project là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer of undertakings

Transfer of undertakings là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer rate

Transfer rate là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer payment

Transfer payment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer restriction

Transfer restriction là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade diversion

Trade diversion là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade draft

Trade draft là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade dress

Trade dress là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade effluent

Trade effluent là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade exchange

Trade exchange là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer price

Transfer price là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer of risk rule

Transfer of risk rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer agent

Transfer agent là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer cost

Transfer cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer earnings

Transfer earnings là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade credit

Trade credit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade creditors

Trade creditors là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade cycle

Trade cycle là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Terminal

Terminal là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade date

Trade date là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Terminal behavior

Terminal behavior là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade debtors

Trade debtors là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Terminal digit filing

Terminal digit filing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade deficit

Trade deficit là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transcript

Transcript là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade discount

Trade discount là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transducer

Transducer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer of mortgage

Transfer of mortgage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transfer

Transfer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade concern

Trade concern là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Term out

Term out là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade contractor

Trade contractor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Term rule

Term rule là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade creation

Trade creation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transactional marketing

Transactional marketing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transactional record

Transactional record là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transactional selling

Transactional selling là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transactions motive

Transactions motive là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transborder

Transborder là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade bill

Trade bill là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade character

Trade character là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Term of a loan

Term of a loan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transactional leadership

Transactional leadership là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Term loan

Term loan là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Term mortgage

Term mortgage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Term of a bill

Term of a bill là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade allowance

Trade allowance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transaction value

Transaction value là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transactional ad

Transactional ad là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade area

Trade area là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade association

Trade association là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transactional change

Transactional change là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade balance

Trade balance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transactional commerce

Transactional commerce là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade barrier

Trade barrier là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transactional file

Transactional file là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tracking error

Tracking error là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transaction risk

Transaction risk là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tracking stock

Tracking stock là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transaction set

Transaction set là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tract

Tract là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transaction statement

Transaction statement là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tract house

Tract house là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transaction tax

Transaction tax là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade

Trade là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade acceptance

Trade acceptance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade account

Trade account là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Term life insurance

Term life insurance là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade Act of 1974

Trade Act of 1974 là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tracing

Tracing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trade advertising

Trade advertising là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Track record

Track record là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transaction processing

Transaction processing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tracking

Tracking là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transaction cost theory

Transaction cost theory là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transaction date

Transaction date là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Toxin

Toxin là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transaction marketing

Transaction marketing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trace elements

Trace elements là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Transaction price

Transaction price là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Trace metals

Trace metals là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Term endowment

Term endowment là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Traceability

Traceability là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Term funding

Term funding là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Traceable cost

Traceable cost là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh

Tracer

Tracer là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa thuật ngữ kinh doanh