Umbrella policy

Định nghĩa Umbrella policy là gì?

Umbrella policyChính sách bảo trợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Umbrella policy – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chính sách bảo hiểm bìa lượng trên những được bảo hiểm theo một hoặc khác hơn chính sách tiểu học, và đó không trả tiền cho đến khi những tổn thất vượt quá một số tiền nhất định. Còn được gọi là một bảo hiểm dư thừa.

Definition – What does Umbrella policy mean

Insurance policy that covers amounts above those covered under one or more other primary policies, and which does not pay until the losses exceed a certain sum. Also called an excess insurance.

Source: ? Business Dictionary