Unlimited mileage

Định nghĩa Unlimited mileage là gì?

Unlimited mileageQuãng đường đi không giới hạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unlimited mileage – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xe chương trình cho thuê theo đó không có ‘thêm dặm’ phí được áp dụng.

Definition – What does Unlimited mileage mean

Car rental program under which no ‘additional mileage’ charge is levied.

Source: ? Business Dictionary