Management control

Định nghĩa Management control là gì?

Management controlKiểm soát quản lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Management control – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chức năng quản lý nhằm đạt được các mục tiêu được xác định trong một thời gian biểu được thiết lập, và thường hiểu là có ba thành phần: tiêu chuẩn (1) thiết lập, (2) đo lường hiệu suất thực tế, và (3) tham gia hành động khắc phục.
Một quá trình điển hình để kiểm soát quản lý bao gồm các bước sau: (1) hiệu suất thực tế được so sánh với hiệu suất lên kế hoạch, (2) Sự khác biệt giữa hai được đo, (3) gây ra góp phần vào sự chênh lệch được xác định, và (4) hành động khắc phục được thực hiện để loại bỏ hoặc giảm thiểu sự khác biệt.

Definition – What does Management control mean

A management function aimed at achieving defined goals within an established timetable, and usually understood to have three components: (1) setting standards, (2) measuring actual performance, and (3) taking corrective action.
A typical process for management control includes the following steps: (1) actual performance is compared with planned performance, (2) the difference between the two is measured, (3) causes contributing to the difference are identified, and (4) corrective action is taken to eliminate or minimize the difference.

Source: ? Business Dictionary