Virtual Disk Image (VDI)

Định nghĩa Virtual Disk Image (VDI) là gì?

Virtual Disk Image (VDI)Virtual Disk Image (VDI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Disk Image (VDI) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hình ảnh đĩa ảo (VDI) là hình ảnh của một đĩa cứng ảo hoặc ổ đĩa logic liên kết với một máy ảo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VDI chủ yếu là một phương pháp để tạo ra một bản sao / hình ảnh / bản sao của đĩa cứng của máy ảo để sau đó được sử dụng để sao lưu đĩa, phục hồi hoặc sao chép vào một máy ảo mới. Các ảnh chụp VDI và lưu trữ tất cả thông tin trên đĩa tiểu học, thường không bao gồm các tập tin hệ điều hành và máy ảo riêng của mình.

What is the Virtual Disk Image (VDI)? – Definition

A virtual disk image (VDI) is the image of a virtual hard disk or the logical disk associated with a virtual machine.

Understanding the Virtual Disk Image (VDI)

VDI is primarily a method to create a copy/image/replica of a virtual machine’s hard disk to be later used for disk backup, restoration or copying to a new virtual machine. The VDI captures and stores all information on the primary disk, typically excluding the operating system files and the virtual machine itself.

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Machine (VM)
  • Virtualization
  • Disk Image
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement
  • Application Virtualization
  • Decoupled

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm