Wedding presents floater

Định nghĩa Wedding presents floater là gì?

Wedding presents floaterQuà cưới floater. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wedding presents floater – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hình thức tạm thời bao gồm quà cưới cho một khoảng thời gian.

Definition – What does Wedding presents floater mean

A temporary form that covers wedding presents for a set period of time.

Source: ? Business Dictionary