Zeroth law of thermodynamics

Định nghĩa Zeroth law of thermodynamics là gì?

Zeroth law of thermodynamicsĐịnh luật không nhiệt động lực học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zeroth law of thermodynamics – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem nhiệt động lực học.

Definition – What does Zeroth law of thermodynamics mean

See thermodynamics.

Source: ? Business Dictionary