Zoopraxiscope

Định nghĩa Zoopraxiscope là gì?

ZoopraxiscopeZoopraxiscope. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zoopraxiscope – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các zoopraxiscope là một công nghệ hình ảnh đầu di chuyển mà xuất hiện vào thế kỷ XIX. Theo một số nguồn tin, nó đã được cấp bằng sáng chế bởi William Lincoln vào năm 1867, trong khi nhiều nguồn tin cũng trạng thái đó Edward Muybridge “phát minh” nó vào năm 1879. Các zoopraxiscope giúp mở đường cho các máy Lumiere và công nghệ hình ảnh chuyển động liên tiếp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các zoopraxiscope là một hệ thống trong đó người xem nhìn qua một khe thẳng đứng nhỏ trong môi trường đục rắn. Khi khẩu độ khuôn mẫu di chuyển xung quanh, nó chuyển tải ý nghĩa của chuyển động. Các zoopraxiscope đã sử dụng sớm “hoạt hình khung”, trong đó mỗi khung được vẽ hơi khác nhau trong một chuỗi. Dẫn đến ảo ảnh quang học hiệu quả của phong trào.

What is the Zoopraxiscope? – Definition

The zoopraxiscope was an early moving picture technology that emerged in the nineteenth century. According to some sources, it was patented by William Lincoln in 1867, while many sources also state that Edward Muybridge “invented” it in 1879. The zoopraxiscope helped to pave the way for the Lumiere machine and successive motion picture technologies.

Understanding the Zoopraxiscope

The zoopraxiscope was a system in which the viewer looked through a small vertical slit in a solid opaque medium. As the patterned apertures moved around, it conveyed the sense of motion. The zoopraxiscope made use of early “frame animation” in which each frame is drawn slightly differently in a sequence. That led to effective optical illusion of movement.

Thuật ngữ liên quan

  • Stop Motion Animation
  • Clay Animation
  • Computer Animation
  • Windows Live Movie Maker
  • Image Processing
  • Rendering
  • Stereoscopic Imaging
  • Character Animation
  • Computer Animation
  • QuickTime

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm