802.11n

Định nghĩa 802.11n là gì?

802.11n802.11n. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 802.11n – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

802.11n là một tiêu chuẩn Wi-Fi đã được giới thiệu bởi IEEE vào năm 2007 và chính thức được công bố vào năm 2009. Nó hỗ trợ tầm bắn xa hơn và tốc độ truyền tải không dây cao hơn so với tiêu chuẩn trước đó, 802.11g.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the 802.11n? – Definition

802.11n is a Wi-Fi standard that was introduced by the IEEE in 2007 and officially published in 2009. It supports a longer range and higher wireless transfer rates than the previous standard, 802.11g.

Understanding the 802.11n

Thuật ngữ liên quan

  • 802.11g
  • Abend

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm