A priori

Định nghĩa A priori là gì?

A prioriA priori. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ A priori – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kết luận hay phán xét dựa trên trích, một giả thuyết dựa trên những kết luận hay phán đoán trước đây giả định. Latin cho, từ những gì đến trước. Xem thêm một hậu.

Definition – What does A priori mean

Conclusion or judgment based on deduction, a hypothesis based on conclusions or judgments previously assumed. Latin for, from what comes before. See also a posteriori.

Source: ? Business Dictionary