Strain Relief

Định nghĩa Strain Relief là gì?

Strain ReliefGiảm căng thẳng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Strain Relief – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một giảm căng thẳng là một vật cố tiêu chuẩn cho các loại cáp điện có chức năng như một tính năng để giảm sự căng thẳng từ các kết nối cáp mình để ngăn chặn chúng từ phá vỡ. Nó nằm trong cơ sở của kết nối, nơi kết nối đáp ứng các cáp và thường đi kèm Pre-đúc như một phần của kết nối riêng của mình. Đây là một phần của kết nối mà trông giống như một tay qua cáp và thường được phân đoạn cho phép một số hạn chế uốn không có vấn đề.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các giảm căng thẳng, như tên cho thấy, làm giảm một cáp căng thẳng và căng thẳng mà có thể phá vỡ bên trong dây dẫn hoặc kết nối giữa các plug hoặc kết nối và truyền hình cáp. Đây là một tính năng cần thiết cho sự toàn vẹn cơ khí và điện và hiệu suất tổng thể của tất cả các loại dây cáp điện. Thiết kế thông thường được tìm thấy trong các loại cáp tiêu dùng cấp thường là giảm căng thẳng overmolded, mà đã là một phần của kết nối riêng của mình, và trông giống như một tay áo phân đoạn trên thành phần của cáp gắn vào đầu nối.

What is the Strain Relief? – Definition

A strain relief is a standard fixture for electrical cables that functions as a feature for relieving the stress from the cable connections themselves to prevent them from breaking. It is located in the base of the connector where the connector meets the cable and usually comes pre-molded as part of the connector itself. It is the part of the connector that looks like a sleeve over the cable and is often segmented to allow some limited bending without problems.

Understanding the Strain Relief

The strain relief, as the name suggests, relieves a cable of stresses and tensions that could break the conductor inside or the connection between the plug or connector and the cable. It is an essential feature for the mechanical and electrical integrity and overall performance of all types of electrical cables. The usual design found in consumer-grade cables is often the overmolded strain relief, which is already part of the connector itself, and looks like a segmented sleeve over the portion of the cable attached to the connector.

Thuật ngữ liên quan

  • Twinaxial Cable (Twinax)
  • Coaxial Cable
  • Category 5 Cable (Cat5 Cable)
  • Printer Cable
  • VGA Cable
  • Liquid-Tight Strain-Relief Connector
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm