Abnormal End (ABEND)

Định nghĩa Abnormal End (ABEND) là gì?

Abnormal End (ABEND)End bất thường (Abend). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abnormal End (ABEND) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

End bất thường (Abend) là một chấm dứt bất thường hoặc không mong muốn của một nhiệm vụ trong phần mềm. Nó xảy ra khi một chương trình phần mềm bị treo do lỗi. Nói chung các lỗi trong một ứng dụng phần mềm hay hệ điều hành nguyên nhân Abend.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các Abend hạn được tên của nó từ một thông báo lỗi nhìn thấy trong IBM OS / 360 hệ thống. Thuật ngữ này được tuyên bố đã bắt nguồn từ từ tiếng Đức “Abend”, mà có nghĩa là “buổi tối”. Khi một Abend xảy ra hệ thống có thể ngừng đáp ứng, làm cho chương trình để đóng đột ngột. Một Abend có thể xảy ra trong hai kịch bản:

What is the Abnormal End (ABEND)? – Definition

Abnormal End (ABEND) is an abnormal or unexpected termination of a task in software. It occurs when a software program crashes due to errors. Generally errors in a software application or the operating system cause ABEND.

Understanding the Abnormal End (ABEND)

The term ABEND gets its name from an error message seen in IBM OS/360 systems. The term is claimed to have derived from the German word “abend”, which means “evening”. When an ABEND occurs the system may stop responding, causing the program to close abruptly. An ABEND may occur in two scenarios:

  Trade out

Thuật ngữ liên quan

  • Exception
  • Exception Handling
  • Bug
  • Test Driven Development (TDD)
  • Mode
  • Integration Testing
  • Click Fraud
  • Software Engineering
  • Memory Management
  • Foo

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm