Socioeconomic

Định nghĩa Socioeconomic là gì?

SocioeconomicKinh tế xã hội. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Socioeconomic – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lĩnh vực nghiên cứu các yếu tố khảo sát xã hội và kinh tế để hiểu rõ hơn về cách thức kết hợp cả hai ảnh hưởng một cái gì đó. “Catherine đã nghiên cứu các vấn đề kinh tế xã hội phải đối mặt với cộng đồng rằng cô đã lớn lên.”

Definition – What does Socioeconomic mean

Field of study that examines social and economic factors to better understand how the combination of both influences something. “Catherine studied the socioeconomic issues facing the community that she grew up in.”

Source: ? Business Dictionary