Absorption costing

Định nghĩa Absorption costing là gì?

Absorption costingHấp thụ dự toán kinh phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absorption costing – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp chi phí một sản phẩm, trong đó tất cả các chi phí cố định và biến được phân bổ cho các trung tâm chi phí mà họ được hạch toán theo tỷ lệ hấp thụ. Phương pháp này đảm bảo rằng tất cả các chi phí phát sinh được thu hồi từ giá bán của một hàng hóa hay dịch vụ. Còn được gọi là đầy đủ hấp thu dự toán kinh phí. Xem thêm dự toán kinh phí trực tiếp, chi phí cận biên.

Definition – What does Absorption costing mean

A method of costing a product in which all fixed and variable costs are apportioned to cost centers where they are accounted for using absorption rates. This method ensures that all incurred costs are recovered from the selling price of a good or service. Also called full absorption costing. See also direct costing, marginal costing.

Source: ? Business Dictionary