Administrative expenses

Định nghĩa Administrative expenses là gì?

Administrative expensesChi phí hành chính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Administrative expenses – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho chi phí hành chính.

Definition – What does Administrative expenses mean

Alternative term for administrative cost.

Source: ? Business Dictionary