Adobe Acrobat

Định nghĩa Adobe Acrobat là gì?

Adobe AcrobatAdobe Acrobat. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Adobe Acrobat – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Adobe Acrobat là một gia đình của phần mềm ứng dụng cho phép xem, in và quản lý các tập tin tài liệu di động (PDF). Nó được phân phối như phần mềm thương mại theo giấy phép độc quyền bởi Adobe Inc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kể từ khi phiên bản đầu tiên của nó, Acrobat đã trở thành một nền tảng cho công việc trong ngành công nghiệp xuất bản. Adobe Acrobat được sử dụng trong một loạt các lĩnh vực bao gồm dịch vụ giáo dục, hành chính, kinh doanh và tài liệu IT. Nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các ứng dụng, các hình thức đăng ký, biểu mẫu khảo sát, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn, và bài học. Một tính năng thú vị của các tài liệu Adobe PDF là họ duy trì tất cả các phông chữ, đồ họa, hình ảnh màu sắc và định dạng của bất kỳ tài liệu nguồn, không phụ thuộc vào nền tảng hoặc ứng dụng được sử dụng trong việc tạo ra nó. Người dùng có thể xem, chia sẻ, in ấn, điều hướng và tiết kiệm các tài liệu PDF bằng cách sử dụng Adobe Reader, được phân phối như phần mềm miễn phí.

What is the Adobe Acrobat? – Definition

Adobe Acrobat is a family of application software that allows the viewing, printing and management of portable document files (PDF). It is distributed as commercial software under proprietary license by Adobe Inc.

Understanding the Adobe Acrobat

Ever since its first release, Acrobat has become a foundation for workflow in the publication industry. Adobe Acrobat is used in a variety of fields including educational, administrative services, business and IT documentation. It is extensively used in producing applications, registration forms, survey forms, user guides and manual, and lessons. An interesting feature of Adobe PDF documents is that they maintain all the fonts, graphics, images color and formatting of any source document, irrespective of the platform or the application used in creating it. The user may view, share, print, navigate and save PDF documents using the Adobe Reader, which is distributed as freeware.

Thuật ngữ liên quan

  • Portable Document Format (PDF)
  • Adobe AIR
  • Adobe Acrobat
  • Read-only
  • Bak File
  • Electronic Publishing
  • File Extension
  • Metafile
  • Orphan File
  • SMS Gateway

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm