Character Animation

Định nghĩa Character Animation là gì?

Character AnimationNhân vật hoạt hình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Character Animation – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hình ảnh động vật nói chung được định nghĩa là nghệ thuật làm cho một di chuyển nhân vật cụ thể trong một hai hoặc bối cảnh ba chiều. Nó là một quá trình Trung ương đến các khái niệm về hình ảnh động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng của nhân vật hoạt hình đã phát triển qua nhiều loại hình kỹ thuật hoạt hình.

What is the Character Animation? – Definition

Character animation is generally defined as the art of making a particular character move in a two- or three-dimensional context. It is a process central to the concept of animation.

Understanding the Character Animation

The idea of character animation has evolved through various types of animation techniques.

Thuật ngữ liên quan

  • Computer Animation
  • Clay Animation
  • Skeletal Animation
  • Stop Motion Animation
  • Rotoscoping
  • Uncanny Valley
  • Point and Shoot
  • Microsoft Silverlight
  • In-Game Purchases
  • Joint Photographic Experts Group (jpg)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm