After-marketing

Định nghĩa After-marketing là gì?

After-marketingSau khi tiếp thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ After-marketing – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bước mà một công ty mất sau khi bán xong, để duy trì lòng trung thành của khách hàng đối với mua sắm lặp lại.

Definition – What does After-marketing mean

Steps which a firm takes after a sale is completed, to retain loyalty of the customer for repeat sales.

Source: ? Business Dictionary