All-in-One PC (AIO PC)

Định nghĩa All-in-One PC (AIO PC) là gì?

All-in-One PC (AIO PC)All-in-One (AIO PC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ All-in-One PC (AIO PC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the All-in-One PC (AIO PC)? – Definition

Understanding the All-in-One PC (AIO PC)

Thuật ngữ liên quan

  • Desktop
  • Computer
  • Computer System
  • IBM PC
  • Computer Cabinet
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm