Article Spinner

Định nghĩa Article Spinner là gì?

Article SpinnerĐiều Spinner. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Article Spinner – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một spinner bài viết là một nguồn lực hoặc thiết bị có chức năng chính là để viết lại văn bản (ví dụ như một bài báo hay blog entry) để các thông điệp tổng thể và ý nghĩa còn lại nguyên vẹn trong khi từ ngữ được thay đổi đáng kể. Nó thường được sử dụng bởi người sáng tạo nội dung, trang web / blog của nhà quản lý và các cơ quan tiếp thị trong một nỗ lực để bắt chước sự thành công của nội dung hiện có trong khi xuất hiện ban đầu. Thuật ngữ này có thể tham khảo hoặc là một người viết lại nội dung hiện có, hoặc (càng) phần mềm tự động mà thực hiện cho biết nhiệm vụ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong thế giới của nội dung số văn bản, bài viết xoay tròn rất nhiều tranh cãi. từ nguyên của nó được cho là ngày trở lại Spinning Jenny, một thiết bị cuối thế kỷ XVIII có thể dệt nhiều chủ đề cùng một lúc (như vậy, bước đột phá trong ngành công nghiệp dệt may và may mặc). Một spinner bài viết có chức năng tương tự như của tinh giản tạo bằng cách tạo ra nhiều kết quả từ một nguồn duy nhất.

What is the Article Spinner? – Definition

An article spinner is a resource or device whose primary function is to rewrite text (such as an article or blog entry) so that the overall message and meaning are left intact while the wording is changed significantly. It is commonly used by content creators, website/blog administrators and marketing agencies in an attempt to imitate the success of existing content while appearing original. The term can refer to either a person who rewrites existing content, or (increasingly) automated software that performs said task.

Understanding the Article Spinner

In the world of written digital content, article spinning is very controversial. Its etymology is believed to date back to the Spinning Jenny, a late-eighteenth century device that could weave several threads simultaneously (thus revolutionizing the fabric and garment industry). An article spinner has the similar function of streamlining creation by generating numerous outcomes from a single source.

Thuật ngữ liên quan

  • Markov Chain
  • Black Hat Search Engine Optimization (Black Hat SEO)
  • Search Engine
  • Semantic Web
  • Web Ontology Language (OWL)
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm