Autodesk Animator

Định nghĩa Autodesk Animator là gì?

Autodesk AnimatorAutodesk Animator. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Autodesk Animator – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Autodesk Animator là một phim hoạt hình 2D và chương trình vẽ mà chạy trên một máy tính dưới MS DOS. Nó được tạo ra vào năm 1989 bởi Yost Group cho công ty phần mềm của Mỹ dựa trên Autodesk. Autodesk Animator đã có thể tạo ra frame-by-frame hình ảnh động, trong đó mỗi frame được tạo ra như một bức tranh cá nhân. Chương trình này cũng có thể chuyển đổi một hình dạng thành một bằng cách cho phép các máy tính để vẽ ở giữa hình dạng trên frames.This riêng bước đầu tiên vào hoạt hình là lúc coi là một bước đột phá trong hoạt hình máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Animator đã có một giao diện đơn giản được thiết kế cho các nghệ sĩ, và nó làm việc mà không bị rơi vào bất kỳ bộ nhớ trong hệ điều hành. Autodesk Animator cũng đã có một số tiện ích mà chuyển đổi hình ảnh động từ các nền tảng khác. Hạn chế lớn nhất của phiên bản này là nó được giới hạn ở độ phân giải 320×200, 256 màu sắc và không có âm thanh. Đồ họa trên máy tính bị bóp nghẹt bởi một chiếc xe buýt chật hẹp như vậy mà ngay cả một máy tính nhanh đã không thể cung cấp video tốt xem experience.In 1991, Autodesk đã tạo ra một sản phẩm thứ hai, Animator Pro, cho phép cho độ phân giải cao animations.In 1995, phần mềm hình ảnh động 2D cuối cùng, Animator Studio, được phát hành. Nó đặc trưng quang phổ màu sắc không giới hạn và chất lượng âm thanh tuyệt vời. Trong khi Animator và Animator Pro chỉ hỗ trợ đầu vào và đầu ra của các file hình ảnh động .fli và .FLC, Animator Studio hỗ trợ đầu vào và đầu ra của định dạng hình ảnh động AVI.

What is the Autodesk Animator? – Definition

Autodesk Animator is a 2D animation and painting program that runs on a PC under MS DOS. It was created in 1989 by Yost Group for American-based software firm Autodesk. Autodesk Animator was able to create frame-by-frame animation in which each frame is created as an individual picture. This program is also able to transform one shape into another by allowing the computer to draw in between shapes on separate frames.This first step into animation was at the time considered a breakthrough in computer animation.

Understanding the Autodesk Animator

Animator had a simple interface designed for artists, and it worked without crashing on any memory in the operating system. Autodesk Animator also had a number of utilities that converted animations from other platforms. The major drawback of this version is that it was confined to 320×200 resolution, 256 colors and had no sound. The graphics on the PC were strangled by a narrow bus such that even a fast PC was not able to provide a good video viewing experience.In 1991, Autodesk created a second product, Animator Pro, which allowed for higher resolution animations.In 1995, the final 2D animation software, Animator Studio, was released. It featured unlimited color spectrum and excellent sound quality. While Animator and Animator Pro supported only the input and output of .fli and .flc animation files, Animator Studio supported the input and output of AVI animation format.

Thuật ngữ liên quan

  • Autodesk Inventor
  • 3-D Software
  • Computer Animation
  • Stop Motion Animation
  • Fill Rate
  • Level Design
  • Pixel Pipelines
  • Stereoscopic Imaging
  • 3-D Software
  • Accelerator Board

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm