Bargaining power of customers

Định nghĩa Bargaining power of customers là gì?

Bargaining power of customersMặc cả sức mạnh của khách hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bargaining power of customers – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lợi thế mà kết quả ở đâu (1) người mua tập trung hoặc tổ chức, (2) mua hàng của họ đại diện cho một phần lớn doanh thu của nhà cung cấp, (3) mua hàng của họ đại diện cho một phần lớn chi phí của mình, hoặc (4) có quá nhiều nhà cung cấp đuổi quá ít người mua. Người mua ở vị trí như vậy có thể (và làm) gây áp lực không ngừng trên các nhà cung cấp bằng cách đòi hỏi chất lượng cao hơn với giá thấp hơn.

Definition – What does Bargaining power of customers mean

Advantage that results where (1) the buyers are concentrated or organized, (2) their purchases represent a large part of the supplier’s revenue, (3) their purchases represent a large part of their own costs, or (4) there are too many suppliers chasing too few buyers. Buyers in such position can (and do) put relentless pressure on the suppliers by demanding higher quality at lower prices.

Source: ? Business Dictionary