Bending the curve

Định nghĩa Bending the curve là gì?

Bending the curveUốn đường cong. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bending the curve – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thay đổi điều kiện của một vấn đề để các đầu ra hoặc kết quả cải thiện, kết quả là “đường cong”, hoặc đồ thị của điều kiện thay đổi theo thời gian, trở thành “cong” theo một hướng tích cực hơn. biểu hiện này gần đây đã trở nên gắn liền với các cuộc thảo luận nào về chi phí y tế.

Definition – What does Bending the curve mean

Changing the conditions of a problem so that the output or the result improves, resulting in the “curve”, or graph of changing conditions over time, being “bent” in a more positive direction. This expression has recently become associated with public discussions about health care spending.

Source: ? Business Dictionary