Captive product

Định nghĩa Captive product là gì?

Captive productSản phẩm bị giam cầm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Captive product – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mục thực hiện cụ thể để sử dụng với mục khác, thường từ nhà sản xuất tương tự. Ví dụ, lưỡi dao cạo râu cho một dao cạo, phụ tùng cho máy, phần mềm cho một máy tính hoặc hệ điều hành. Giá của sản phẩm nuôi nhốt thường được dựa trên một chiến lược giá sản phẩm hỗn hợp nơi một dấu-up thấp được thiết lập cho người bạn đồng hành chính sản phẩm (ví dụ như dao cạo hoặc hệ điều hành) với một dấu-up cao cho các vật tư (chẳng hạn như lưỡi hoặc phần mềm ứng dụng).

Definition – What does Captive product mean

Item made specifically for use with another item, usually from the same manufacturer. For example, shaving blades for a razor, parts for a machine, software for a computer or operating system. Pricing of captive product is often based on a product-mix pricing strategy where a low mark-up is set for the companion main product (such as a razor or operating system) with a high mark-up for the supplies (such as blades or application software).

Source: ? Business Dictionary