Bill of materials (BOM)

Định nghĩa Bill of materials (BOM) là gì?

Bill of materials (BOM)Danh mục vật liệu (BOM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bill of materials (BOM) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Một danh sách các tài liệu theo yêu cầu của một nhà thầu để hoàn thành một hợp đồng, hoặc bởi một nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp để hoàn thành một mệnh lệnh.

Definition – What does Bill of materials (BOM) mean

1. A list of materials required by a contractor to complete a contract, or by a supplier or vendor to complete an order.

Source: ? Business Dictionary