Google Knowledge Graph

Định nghĩa Google Knowledge Graph là gì?

Google Knowledge GraphĐồ thị tri thức Google. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google Knowledge Graph – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đồ tri thức của Google là một cơ chế tìm kiếm đắn rằng các tìm kiếm, liên hệ, lắp ráp và cung cấp kết quả tìm kiếm từ nhiều cơ sở tri thức và các nguồn thông tin khác nhau. sử dụng đồ tri thức của mối quan hệ giữa dữ liệu và các giá trị liên quan cho truy vấn tìm kiếm của mình trước khi sắp xếp. Nó được dựa trên các kỹ thuật tìm kiếm ngữ nghĩa. Google ra mắt Knowledge Graph tháng năm 2012.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Google Knowledge Graph? – Definition

The Google Knowledge Graph is a propriety search mechanism that searches, relates, assembles and delivers search results from many different knowledge bases and information sources. Knowledge Graph uses pre-sorted relations between data and related values for its search query. It is based on the semantic search technique. Google launched Knowledge Graph in May 2012.

Understanding the Google Knowledge Graph

Thuật ngữ liên quan

  • Google
  • World Wide Web (WWW)
  • Natural Search
  • Search Engine Query
  • Search Engine Spider
  • Semantic Search
  • Semantics
  • Search Algorithm
  • Knowledge Base (klog)
  • mIRC

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm