Binary Tree

Định nghĩa Binary Tree là gì?

Binary TreeCây nhị phân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Binary Tree – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cây nhị phân là một cấu trúc dữ liệu cây mà mỗi nút có đến hai nút con, tạo ra các chi nhánh của cây. Hai đứa trẻ thường được gọi là các nút trái và phải. nút cha mẹ là các nút với trẻ em, trong khi nút con có thể bao gồm tài liệu tham khảo để các bậc phụ huynh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cây nhị phân được tạo thành từ nhiều nhất là hai nút, thường được gọi là các nút trái và phải, và một phần tử dữ liệu. Các nút trên cùng của cây được gọi là nút gốc, và các con trỏ trái và phải hướng đến mục tiêu subtrees nhỏ ở hai bên.

What is the Binary Tree? – Definition

A binary tree is a tree data structure where each node has up to two child nodes, creating the branches of the tree. The two children are usually called the left and right nodes. Parent nodes are nodes with children, while child nodes may include references to their parents.

Understanding the Binary Tree

A binary tree is made up of at most two nodes, often called the left and right nodes, and a data element. The topmost node of the tree is called the root node, and the left and right pointers direct to smaller subtrees on either side.

Thuật ngữ liên quan

  • Binary Search Tree (BST)
  • Binary Search
  • Binary Number System
  • Heap
  • Binary Space Partitioning (BSP)
  • Merkle Tree
  • Splay Tree
  • Boolean Logic
  • Bug Fix
  • Language Integrated Query (LINQ)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm