Canvas X

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Canvas X – NA

Phần mềm Canvas X

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Canvas X là phần mềm gì?

Canvas X là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Canvas X là Version NA (cập nhật NA)

Canvas X được phát triển và phát hành bởi các công ty có tên ACDSEE mà chủ yếu có chức năng như một môi trường tích hợp dành cho layouting trang, minh họa, trình bày, xuất bản web, và imaging.Canvas X cho phép người dùng tận dụng một số thành phần như hình ảnh, văn bản, và vector hình ảnh mà không cần dùng nhiều ứng dụng. Nó cũng được xây dựng trên một giao diện người dùng có thể dễ dàng nắm bắt được người mới bắt đầu và cũng có thể được sử dụng bởi các chuyên gia. Phần mềm này cũng cho phép người dùng mở, xem và chỉnh sửa các file được tạo ra bởi phần mềm AutoCAD. Những tập tin này có thể ở một số định dạng như DWG và DXF. Nó cũng sử dụng một sự hỗ trợ tập tin gọi là WebCGM mà là dựa trên CGM4.Canvas X cũng cho phép người dùng quản lý những biểu tượng bằng cách sử dụng chức năng gọi Symbol Pen. Với điều này bất kỳ người sử dụng có thể tạo, thêm và sắp xếp những biểu tượng mà bạn có thể đơn giản hoặc kỹ thuật cao. Tùy biến biểu tượng từ các đối tượng vector cũng có thể với việc sử dụng phần mềm. Phần mềm này cũng có quy mô vector đối tượng một cách chính xác và họ sẽ được tự động định dạng để định dạng JPG, PCX, CGM, PDF, PNG, TIF, TGA và.

  Procurement

What is Canvas X?

Canvas X is developed and released by the company called ACDSEE which primarily function as a integrated environment intended for page layouting, illustration, presentation, Web publishing, and imaging.Canvas X lets users make use of several components such as images, texts, and vector images without the use of multiple applications. It is also built on a user-interface that can be easily grasped by beginners and can also be utilized by experts. This software also allows users to open, view, and modify files produced by AutoCAD software. These files can be in several formats such as DWG and DXF. It also utilizes a file support called WebCGM which is based on CGM4.Canvas X also allows users to manage symbols using the functionality called Symbol Pen. With this any user can create, add, and organize symbols that may be simple or highly technical. Customizing symbols from vector objects is also possible with the use of the software. The software also scales vector objects accurately and they are automatically formatted to JPG, PCX, CGM, PDF, PNG, TIF, and TGA.

Các loại file được mở bởi Canvas X

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Canvas X có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) APNCNVCSTCV5CVACVICVSCVTCVXDPNDXFGRDMCRNPNPALPATPPNSBLSFXSPNSTYTPLTXR

Download Canvas X

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg