Succession planning

Định nghĩa Succession planning là gì?

Succession planningKế hoạch thành công. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Succession planning – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xác định và phát triển của kế tiềm năng cho các vị trí chủ chốt trong một tổ chức, thông qua một quá trình đánh giá có hệ thống và đào tạo. Không giống như các kế hoạch thay thế (mà lớp một cá nhân duy nhất trên cơ sở của quá khứ của mình hiệu suất) kế hoạch kế nhiệm phần lớn là dự đoán trong việc xem xét một cá nhân cho một vị trí anh ta hoặc cô ấy có thể không bao giờ có được trong.

Definition – What does Succession planning mean

Identification and development of potential successors for key positions in an organization, through a systematic evaluation process and training. Unlike replacement planning (which grades an individual solely on the basis of his or her past performance) succession planning is largely predictive in judging an individual for a position he or she might never have been in.

Source: ? Business Dictionary