Certificate of conformance

Định nghĩa Certificate of conformance là gì?

Certificate of conformanceGiấy chứng nhận sự phù hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Certificate of conformance – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tài liệu có xác nhận của cấp có thẩm quyền rằng tốt hay dịch vụ đã cung cấp đáp ứng các thông số kỹ thuật cần thiết. Còn được gọi là giấy chứng nhận phù hợp, giấy chứng nhận sự phù hợp.

Definition – What does Certificate of conformance mean

A document certified by a competent authority that the supplied good or service meets the required specifications. Also called certificate of compliance, certificate of conformity.

Source: ? Business Dictionary