Content Management System (CMS)

Định nghĩa Content Management System (CMS) là gì?

Content Management System (CMS)Content Management System (CMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Content Management System (CMS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hệ thống quản trị nội dung (CMS) là một giao diện cho phép người dùng xuất bản nội dung trực tiếp lên web. Quá trình thêm các trang nội dung trực tiếp lên Web là đi trước một bước của việc tạo ra và các trang tải lên từ một máy cục bộ vì nó cho phép một số lượng lớn những người để thêm và chia sẻ dữ liệu từ xa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống quản lý nội dung cung cấp một đơn giản, dễ tiếp cận giao diện trang web có thể được sử dụng để thêm nội dung vào một trang trong một cách cấu trúc chặt chẽ. Cách tiếp cận tổng thể của một CMS là để cho phép việc tạo ra nội dung tiêu chuẩn phù hợp.

What is the Content Management System (CMS)? – Definition

A content management system (CMS) is an interface that allows users to publish content directly to the Web. The process of adding content pages directly to the Web is one step ahead of creating and uploading pages from a local machine because it allows a large number of people to add and share the data remotely.

Understanding the Content Management System (CMS)

A content management system provides a simple, accessible website interface that can be used to add content to a page in a highly structured manner. The overall approach of a CMS is to allow for the generation of standards-compliant content.

Thuật ngữ liên quan

  • Build Tool
  • Web Content Management (WCM)
  • Web Content Syndication
  • Acronym Expansion
  • Globalization Management System (GMS)
  • Enterprise Content Management (ECM)
  • Webby
  • Content Services Platform
  • Autonomic Computing
  • Windows Server

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm