Course of employment

Định nghĩa Course of employment là gì?

Course of employmentTất nhiên việc làm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Course of employment – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hoạt động thường xuyên thông qua đó một nhân viên thực hiện (hoặc có nghĩa vụ phải thực hiện) các đơn đặt hàng của nhà tuyển dụng của mình. Một sai được coi là cam kết trong quá trình lao động chỉ nếu những gì mà nhân viên đang làm (tại thời điểm sai xảy ra) nằm trong phạm vi của những hoạt động này.

Definition – What does Course of employment mean

Regular activities through which an employee carries out (or is supposed to carry out) the orders of his or her employer. A wrong is considered committed during the course of employment only if what the employee was doing (at the time the wrong happened) falls within the scope of those activities.

Source: ? Business Dictionary